Present Simple Tense Konu Anlatımı (İngilizce Geniş Zaman)

eBabil ekibinde yer alan İngilizce Öğretmeni Sema Türkmen Büyükkeçeci hocamızın; Present Simple Tense Konu Anlatımı (İngilizce Geniş Zaman) başlığıyla ilgili gereksiz detaylardan arındırarak hazırladığı konu anlatımıyla İngilizce Geniş Zaman konusunu net bir şekilde öğrenebilirsiniz. Konu anlatımının bitiminde ise Simple Present Tense ile ilgili örnek cümleler ve bilgi yarışmalarıyla konuyu iyice pekiştirebilirsiniz.

Present Simple Tense Konu Anlatımı (İngilizce Geniş Zaman)

İngilizcede geniş zamanda cümle kuracaksak önce geniş zamanda öznenin bulunduğu durumu mu ifade edeceğiz, yoksa öznenin yaptığı iş ve hareketi mi ifade edeceğiz ona dikkat etmeliyiz. 

  • Eğer bir öznenin yaptığı işten bahsetmeyeceksek, sadece öznenin bulunduğu durumu ifade edeceksek, yani cümlede “ne yapar” sorusuna cevap verecek bir fiil olmayacaksa fiil görevini üstlenmesi için “to be” fiilini cümlede kullanmamız gerekir. “To be” fiili ise cümlede kullanılırken “am, is, are” şeklinde kullanılır. Bunlar her özneyle kullanılmazlar. 
am
He

She 

It 

is
We

You

They

are

Bu cümlelerde öznenin yaptığı iş değil, durumu ifade edilmiş olur. 

Örnek: I am at home. (“Ben evdeyim.” Derken öznenin yaptığı bir iş yoktur. )

Ayşe is beautiful. (“Ayşe güzel.” Derken Ayşe’nin yaptığı bir iş yoktur.)

My parents are honest. (“Benim anne babam dürüsttür.” Derken öznenin yaptığı bir iş yoktur.)

Olumsuz cümle kuracaksak, yardımcı fiile yani “am, is, are” a “not” eki getiririz.

Örnek:

I’m not happy. (“Mutlu değilim.” Derken “am”e “not” getirdik ve öznenin durumundan bahsettik.)

My brother isn’t a doctor. (“Benim erkek kardeşim doktor değil.” Derken “is”e “not” getirdik ve öznenin durumundan bahsettik.)

We aren’t from Sivas. (“Biz Sivaslı değiliz.” Derken yine öznenin durumundan bahsettik ve olumsuzluk ekini yardımcı fiil olan “are”a getirdik.)

Soru soracaksak, “am, is, are” öznenin başına gelir. Bu sorular öyle mi, değil mi diye soran sorulardır. Bu tarz sorulara da “evet” ya da “hayır” diye cevap verilir. 

Örnek:

A: Is Suna tall? (“Suna uzun mu?”derken “is” öznenin başına geldi.)

B: Yes, she is. / Yes, she is tall. (“ Evet. / Evet, o uzun.” Derken ya kısaca yes+ özne ve olumlu yardımcı fiil kullanırız. Ya da evet dedikten sonra tam olumlu bir cümle kurarız.)

Soru kelimeleri kullanarak soru soracaksak, en başta soru kelimesi olur. Bu tarz sorulara cevap verirken de soru kelimesine cevap verecek şekilde cümle kurarak cevap verilir. 

Örnek:

A: Where are you? “Neredesin?” 

B: I am at home. “Evdeyim.”

Eğer öznenin yaptığı bir iş ya da hareket varsa o zaman fiil kullanarak cümle kurarız. Fiilin yalın halde olması o işin geniş zamanda yapıldığını gösterir. Geniş zamanın yardımcı fiilleri “do-does” dır. Birden fazla yardımcı fiili olan cümlelerde öznelere göre yardımcı fiil değişir demektir. 

I

You

We

They

DO
He

She

It

DOES

 

Şimdi, geniş zamanın kullanıldığı durumlara bakalım

1- Eğer özne ile ilgili olan durum genel olarak her zaman geçerli ise geniş zamanda cümle kurmalıyız.

Örnek:

The Earth revolves around the Sun. “Dünya Güneş etrafında döner.”

2- Eğer öznenin bir rutininden ya da alışkanlığından bahsediyorsak geniş zamanda cümle kurmalıyız.

Örnek:

My father rides a bike for one hour every Saturday. “Babam her Cumartesi, 1 saat bisiklet sürer.”

3- Eğer bir hikaye ya da olay anlatıyorsak geniş zamanda anlatırız. 

Örnek:

The girl comes home and her mother gives her chocolate. “Kız eve gelir ve annesi ona çikolata verir.”

4- Eğer bir çizelgeye göre planlanmış olan eylemleri anlatıyorsak geniş zaman kullanırız. Mesela bir programın başlama bitme saatini söylerken; ya da bir aracın kalkış varış zamanını söylerken geniş zaman kullanırız.

Örnek:

The film starts at 8 o’clock. (“Film 8’de başlayacak.” Derken çizelgeye göre olduğundan anlam gelecek zaman olsa da cümle geniş zamanda kurulur.)

5- Eğer bir fiil şimdiki zamanla kullanılamıyorsa, yani anlam şimdiki zaman olsa bile fiil hareket bildirmeyen bir fiilse anlam şimdiki zaman olsa bile geniş zamanda kurulmalıdır. 

Örnek:

I want to drink some tea. (“Çay içmek istiyorum.” Derken “want” fiili şimdiki zamanla kullanılmadığı için geniş zamanda cümle kurulur. Anlam şimdiki zamandır.)

Geniş zamanda olumlu cümlelerde yardımcı fiil olan “do” ve “does” kullanılmaz. Özneden sonra fiil kullanılarak cümle kurulur. Ekstra ögeler bundan sonra eklenir. Olumlu cümlede yardımcı fiil kullanılmadığı için “she, he, it” öznelerinde onların bir farkı olduğunu göstermek için fiile “does” daki “-s” takısı belli kurallara göre eklenir. 

Örnek:

I have breakfast every morning. (“Her sabah kahvaltı yaparım.” Derken burada kişinin rutininden bahsedilmiştir.)

She goes dancing every month. (“Her ay dansa gider.” Derken burada kişinin rutininden bahsedilmiş ve özne “she” olduğu için fiile –s takısı eklenmiştir.)

Geniş zamanda olumsuz cümle kurmak için yardımcı fiile “not” getirmek gerekir. “Not” eki sadece yardımcı fiile eklenebildiği için de yardımcı fiili mutlaka cümlede kullanmalıyız. “He, she, it” için de “does” kullanacağımız için artık fiildeki “-s” takısına ihtiyacımız kalmaz. Fiil yalın halde yazılır. 

Örnek:

You don’t know German. (“Sen Almanca bilmezsin.” Derken “do” ve “not” olumsuz yapmak için cümleye getirilir.)

My father does not work much. (“Babam Çok çalışmaz.” Derken “does not” olumsuzluk için kullanıldığından fiil yalın halde kullanılır.)

Geniş zamanda soru cümlesi kurmak için yardımcı fiil öznenin başına gelir. Yine yardımcı fiil kullanıldığı için fiildeki ekler kalkar ve yalın halde kullanılır. En başta sadece yardımcı fiil olan sorulara “yes” ya da “no” diye cevap verilir. 

Örnek:

A: Do you like going out at nights? “Geceleri dışarı çıkmayı sever misin?”

B: Yes, I do. / Yes, I like going out at nights. (“Evet./ Evet, geceleri dışarı çıkmayı severim.” Derken burada ya kısa cevap olarak “yes+özne+ olumlu yardımcı fiil” ya da uzun cevap olarak “yes + olumlu cümle” ile cevap verilir. 

B: No, I don’t. / No, I don’t like going out at nights. (“Hayır. / Hayır, geceleri dışarı çıkmayı sevmem.” Derken burada ya kısa cevap olarak “no+özne+olumsuz yardımcı fiil” ya da uzun cevap olarak “no+ olumsuz cümle” ile cevap verilir. 

Örnek:

A: Does she tidy her room every weekend? “O her haftasonu odasını düzenler mi?”

B: No, she doesn’t. / No, she doesn’t tidy her room every weekend. (“Evet./ Evet, o her haftasonu odasını düzenler.” Derken olumsuz cevap veriyorsak ya “no+özne+olumsuz yardımcı fiil” ya da “no+ olumsuz cümle” ile cevap verilir.)

B: Yes, she does. / Yes, she tidies her room every weekend. (“Hayır. /Hayır, o her haftasonu odasını düzenlemez.” Derken olumlu cevap veriyorsak ya “ yes+özne+olumlu yardımcı fiil” ya da “yes+olumlu cümle” ile cevap verilir.)

Geniş zamanda soru kelimeli soru cümlesi kurulacaksa en başta soru kelimesi bulunur. Cevap vermek için de soru kelimesine cevap verecek şekilde cümle kurarak cümle kurulur. 

Örnek:

A: What do they do at the weekends? (“Onlar haftasonları ne yaparlar?”derken “ne?” soru kelimesiyle soru sorulmuştur.)

B: They play football in the park at the weekends. “Onlar haftasonları parkta futbol oynarlar.”derken “Ne?” soru kelimesine denk gelecek şekilde “futbol oynarlar” cevabı verilmiştir.)

NOTE: “Who” soru kelimesi eğer işi yapanı yani özneyi soruyorsa olumlu cümle gibi soru sorulur. Özne yerinde “who” soru kelimesi olur. Olumlu cümle gibi olduğundan yardımcı fiil kullanılmaz ve fiil yine “-s” takısı alır. 

Örnek:

Who drinks tea? Kim çay içer?”

Ayşe drinks tea. Ayşe çay içer.”

“Who” soru kelimesi eğer işten etkileneni yani nesneyi soruyorsa normal soru kelimesi gibi soru sorulur. 

Örnek:

Who do you go to school with? “Kiminle okula gidersin?”

I go to school with my friend. “ Okula arkadaşımla giderim.”

TIME EXPRESSIONS (İNGİLİZCE ZAMAN ZARFLARI)

  • Geniş zamanlı cümlelerde kullanılabilecek zaman zarfları:

*Every… (Ya cümlenin en sonunda ya da en başında kullanılır.)

Every    day        “her gün”

              month     “her ay”

              Monday   “her pazartesi”

              year         “her yıl”

Örnek:

Every year, I go on a holiday. “Her yıl tatile giderim.”

She drinks coffee every afternoon. “Her öğleden sonra kahve içer.”

*Bazı ifadelerin çoğulları ile. (Ya cümlenin en sonunda ya da en başında kullanılır.)

in the mornings

in the evenings

at weekends

at nights

Örnek:

I don’t drink milk in the mornings. “Sabahları süt içmem.”

At nights, he doesn’t go out. “Geceleri o dışarı çıkmaz.”

*Always “her zaman”, usually “genellikle”, often “sık sık” , sometimes “bazen”, seldom “nadiren”, rarely “nadiren”, never “asla” gibi sıklık zarfları. ( ana fiilden hemen önce kullanılırlar.)

Örnek:

She always gets up late. “O her zaman geç kalkar.”

*Once a month “ayda bir kez

  Twice a year “yılda iki kez

Three times a day “günde üç kez”

Ten times a year “yılda on kez

gibi sıklık zarfları da geniş zamanda kullanılır. 

Örnek:

Do you brush your teeth three times a day? “Günde üç kez dişlerini fırçalar mısın?”

-S TAKISI GETİRME KURALLARI

Sadece olumlu cümlelerde özne “he, she, it” ise ana fiile –s takısı gelir. Bu takıyı getirmenin bazı kuralları vardır. Bunlar: 

  • Have” fiili “has” olur. 
  • Eğer fiil “-sh, -ch, -ss, -o, -x” harfleri ile bitiyorsa fiile “-es” takısı gelir. 

Örnek:

pass-es

fix-es

brush-es

go-es

watch-es

  • Eğer fiil “–y” harfiyle bitiyorsa ve “-y”den önce de sessiz bir harf varsa “-y” düşer ve fiile “-ies” takısı eklenir. Eğer “-y” den önce sesli harf varsa “-y” düşmez ve fiile sadece “-s” eki gelir. 

Örnek:

study = studies

ğlay-s

  • Bu kurallar dışındaki tüm fiillere “-s” takısı gelir. 

Örnek:

put-s

drive-s

SİMPLE PRESENT TENSLE İLE İLGİLİ OLUMLU, OLUMSUZ ve SORU CÜMLELERİNE BU BAĞLANTIDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Present Simple Tense ile ilgili İngilizce Bilgi Yarışmaları, Mantar Panolar, Afişler ve Akıllı Tahta uyumlu sunumların tamamı için Instagram & Twitter & Facebook & Youtube (yakında) hesabımızı takip edebilir ve Telegram&Whatsapp grubumuza dahil olabilirsiniz.

Tüm materyaller MEB Ders Kitaplarını Dijitalleştirme Harekatı kapsamında gönüllü öğretmen ve öğretmen adayları tarafından özveriyle hazırlanmıştır. Siz de gönüllü ekibimize katılarak eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunabilir ve projenin sunduğu çeşitli olanaklardan yararlanabilirsiniz: gönüllü başvuru formu

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Yorumlar

Simple Present Tense Örnek Cümleler (İngilizce Geniş Zaman) | eBabil

[…] SİMPLE PRESENT TENSLE İLE İLGİLİ GEREKSİZ DETAYLARDAN ARINDIRILMIŞ KUSURSUZ BİR KONU ANLATIM… […]

Ahmet

ANLATIM ÇOK SADE VE ANLAŞILIR EMEĞİNİZE SAĞLIK

Nazif Kerem Atar

İngilizce öğrenmek için çok güzel bir ortam arkadaşlarıma önereceğim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir